ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN SAS MV EDITIE VAN 19/12/2017

Deze voorwaarden vervangen onze vorige voorwaarden met een eerdere datum en zullen worden vervangen door een volgende editie. De algemene verkoopvoorwaarden op de MV-sites van SAS zijn als volgt.

De koper verklaart kennis te hebben genomen van de volgende verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden:
Deze kunnen niet eenzijdig worden gewijzigd door tegenstrijdige bepalingen van de Klant die op de bestelbonnen of op de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant staan vermeld, tenzij SAS MV dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Hetzelfde geldt voor de contractuele elementen die op onze website verschijnen. SAS MV - met een kapitaal van 1.000 euro. - RCS AUCH: 812 607 216

Hoofdkantoor van het bedrijf

weg naar Miranda

departementale 3

32230 Marciac

INHOUD VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

- TOEPASSINGSGEBIED
- COMPETENT JURISDICTIONS
- BESCHIKKING
- TOEGANGSTELIJKHEID
- INTREKKING
- Rating CONDITIONS
- PROPERTY RESERVATIE
- LEVERING
- GARANTIE
- AFTER-SALES SERVICE ZONDER GARANTIE
- AANSPRAKELIJKHEID
- COMPUTER LAW AND FREEDOM
- INTELLECTUELE EIGENDOM
- DIVERSENSTE INFORMATIE

1 BESCHRIJVING

1. Productbeschrijving Al onze producten (productie of wederverkoop) worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven met de informatie die door onze leveranciers wordt verstrekt.
In geval van een fout kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij behouden ons het recht voor om een goed of dienst "van gelijkwaardige kwaliteit of prijs" te vervangen.
Alleen de beschrijving (foto's, technische kenmerken, enz.) van de producten die op de dag van de bestelling door de klant op de sites verschijnen, is tegenstelbaar aan SAS MV binnen de volgende grenzen:

  1. De foto's en andere afbeeldingen zijn niet contractueel van aard, aangezien de fabrikanten de presentatie van hun producten op elk moment kunnen wijzigen zonder dat hun technische prestaties worden gewijzigd.
  2. Bovendien kunnen de technische kenmerken van de producten op initiatief van de fabrikanten veranderen als gevolg van verbeteringen of wijzigingen in de regelgeving, die de klant accepteert door af te zien van elke claim in dit verband.

2. Na het invullen van het bestelformulier moet de klant het bestelformulier via internet, fax of post versturen.

De bestelling wordt alleen in aanmerking genomen als de klant zich houdt aan alle voorschriften en bestelprocedures die op onze website zijn gedefinieerd.

Er wordt aan herinnerd dat de klant, door zijn bestelling te bevestigen, het geheel van deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt en erkent deze in zijn geheel te hebben gelezen, waardoor hij afziet van elk tegenstrijdig document, en in het bijzonder van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden.

Deze bevestiging (opdrachtformulier) van de klant, evenals alle gegevens met betrekking tot de opdracht die SAS MV bij deze gelegenheid zal hebben vastgelegd, vormen het bewijs van de verbintenis van de klant.

2. TOEGANG

1. De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de bestelling van de klant door SAS MV, die zal voortvloeien uit de verzending van een e-mail naar het e-mailadres (of de fax) dat de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

2. Indien een bestelling ons onderworpen lijkt aan afwijkingen van deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor deze te weigeren of onze aanvaarding ervan afhankelijk te maken van de aanvaarding door de klant van aan de situatie aangepaste bijzondere voorwaarden.
Dit geldt in het bijzonder voor bestellingen van klanten die een buitensporig financieel risico inhouden of die eerder een betalingsachterstand hebben opgelopen.

3. SAS MV kan een bestelling weigeren, met name als deze niet op voorraad is.
Indien een bestelling wordt geweigerd of indien het noodzakelijk is specifieke verkoopvoorwaarden toe te passen, verbindt SAS MV zich ertoe de klant hiervan binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te brengen (per e-mail of fax).

4. Indien het nodig is om specifieke verkoopvoorwaarden toe te passen, staat het de klant vrij om zijn bestelling te handhaven of te annuleren per brief RAR binnen 5 dagen na ontvangst van de specifieke voorwaarden.

5. De levertijd van de bestelling: (Artikel L.121-20-3 van de Consumentencode) De door de klant bestelde producten worden geleverd binnen de tijd die op elk artikel is aangegeven vanaf de bevestiging van de bestelling en de betaling, tenzij anders is overeengekomen door de partijen.
Onze productaanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Voor producten die niet op voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers en zullen waarschijnlijk langere levertijden veroorzaken.
Levering is alleen op afspraak.
Wij maken gebruik van verschillende dragers, afhankelijk van de regio, zij zijn rechtstreeks degene die ongeveer 48 uur voor de leveringsdatum een afspraak met u zullen maken.

3. INTREKKINGEN

1. Volgens artikel L 121-20 van het Franse Consumentenwetboek beschikt de consument (alleen) over een termijn van zeven duidelijke dagen, vanaf de ontvangst van de goederen of de aanvaarding van het aanbod voor diensten, om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van een boete, met uitzondering van de kosten van teruggave.
Wanneer de termijn van zeven dagen afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
De terugzending van de apparatuur moet gebeuren in de originele verpakking met een kopie van de factuur.
Volgens artikel L 121-20-1 moet de verkoper bij de uitoefening van het herroepingsrecht de consument onverwijld en uiterlijk dertig dagen na de datum waarop het recht is uitgeoefend, terugbetalen.
Daarnaast is het verschuldigde bedrag van rechtswege rente verschuldigd tegen het geldende wettelijke tarief.
Het herroepingsrecht is in alle gevallen onderworpen aan de voorwaarde dat de klant het artikel nieuw retourneert (terugzending op zijn kosten), compleet met documentatie en accessoires, en in de originele verpakking op hetzelfde moment dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent.
Het is uitgesloten voor audio- en video-opnamen (videocassettes, cd's, cd-rom's, enz.).) alsook voor computersoftware indien deze niet verzegeld is.
Het is uitgesloten voor producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
Voor elke annulering van een bestelling voor producten op maat zoals: chalet,,, houten overkappingen, chalet en andere houten constructies op maat, blijft de klant aansprakelijk voor de volledige prijs van zijn bestelling. (Artikel L.121-20-2 van het consumentenwetboek).
Voor de levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen, met instemming van de consument, vóór het einde van de termijn van zeven duidelijke dagen (artikel L.121-20-2 van de Consumentenwet) Voor elke annulering van de bestelling door de klant na de 7 dagen, blijven de eerder betaalde bedragen verworven aan het genoemde bedrijf, bij wijze van compensatie, tot 40% van het bedrag van de bestelling.

2. Vergoeding

De terugbetaling gebeurt binnen de 30 dagen na uw aanvraag per aangetekende brief.
Bij gebreke daarvan kunt u aanspraak maken op de wettelijke rente (art. L.121-20-1 van het Consumentenwetboek).
Dezelfde terugbetalingstermijn geldt in geval van onbeschikbaarheid van het product.

4 PRIJSVOORWAARDEN

1. De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, alle belastingen zijn inbegrepen en de prijzen worden franco verzonden, tenzij anders vermeld op de site (in geval van wijziging van het tarief van de belastingen, met name de BTW, zal SAS MV het tarief toepassen dat van kracht is op de dag van de bestelling).

2. Tenzij anders aangeboden (promotie, etc...) of een invoerfout op de website, zijn de prijzen van de verkochte producten die welke op de site worden getoond op het moment van de bestelling.
Betalingen door de klant, met name in het geval van eenvoudige betaling zijn geen aanbetalingen maar aanbetalingen voor standaardproducten.
Voor aangepaste producten of wijzigingen zijn dit aanbetalingen.
De betalingswijzen en -voorwaarden worden beschreven op de website.
Een korting van 4% (op maat gemaakte producten) wordt in het bijzonder toegekend voor de volledige betaling op het ogenblik van de bestelling.
Geen verzending, onder rembours
Bij laattijdige betaling of inning van het geheel of een deel van de prijs is een vertragingsrente gelijk aan 1,5 maal de wettelijke intrestvoet verschuldigd vanaf de vervaldag en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

5 Transport en levering

1. De producten zijn alleen leverbaar in Frankrijk, met uitzondering van Corsica en DOM TOM (vanwege hun gewicht, kenmerken, enz.).
Onze producten en goederen reizen altijd onder de verantwoordelijkheid van de klant en de vervoerder.
Voor elke andere bestemming (anders dan Europees Frankrijk) staat onze verkoopafdeling tot uw beschikking voor elke prijsstudie.

2. De producten worden geleverd op het leveringsadres dat u tijdens het bestelproces hebt aangegeven.
Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle verzendkosten en de rembourskosten te betalen voor een ongerechtvaardigde weigering van de goederen.
In geval van afwezigheid van uw kant tijdens de levering, zijn de extra kosten voor uw rekening.
In geval van een te late levering (vervoerder), wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.
Geen enkele claim tegen ons zal ontvankelijk zijn als al deze punten niet zijn gerespecteerd.
In geval van een ongewone vertraging, zal een e-mail naar u worden gestuurd.

3. Onze pakketten zijn verzekerd tegen verlies en schade en deze verzekering is inbegrepen in de vaste verzendingskosten.
De klant zal het pakket controleren in aanwezigheid van de vervoerder.
Volgens artikel L 133-3 van het Wetboek van Koophandel "dooft de ontvangst van de voorwerpen elke vordering tegen de vervoerder wegens gedeeltelijk verlies of beschadiging indien de ontvanger de vervoerder niet binnen drie dagen, met uitzondering van de feestdagen, na deze ontvangst, in kennis heeft gesteld van zijn met redenen omkleed protest, bij buitengerechtelijke akte of per aangetekende brief". In geval van schade tijdens het transport of verlies moet de klant zijn voorbehoud kenbaar maken op de voucher van de vervoerder of uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst, per brief RAR of per deurwaardersexploot.
Als de vervoerder de door de klant op de leveringsbon gemaakte reserveringen betwist, zal LRAR deze moeten herhalen.
De klant zal SAS MV onmiddellijk op de hoogte brengen van deze reserveringen.
SAS MV zal overgaan tot de vervanging van verloren of beschadigde producten na de behandeling van het geschil met de vervoerder, waarbij de klant SAS MV alle documenten en informatie moet bezorgen die hij hiervoor in zijn bezit heeft.
Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, zal niet worden aanvaard

4. Ongeacht het aantal bestelde artikelen staan de verzendkosten inclusief voorbereiding, verpakking, verzekering en levering vast en worden deze op de site aangegeven.

5. De leveringstermijn wordt pas geteld na ontvangst van een volledige bestelling van de klant, na aanvaarding van de bestelling door SAS MV, en na aanvaarding door de klant van eventuele specifieke verkoopsvoorwaarden.
Onze leveringstermijn wordt op elk artikel op de websites vermeld, behalve in geval van overmacht of transportmoeilijkheden buiten onze wil om, waardoor deze termijn met hetzelfde bedrag wordt verlengd.
In geval van onmogelijkheid om de bestelling geheel of gedeeltelijk te leveren binnen de bovenvermelde termijn (niet op voorraad), zal het beschikbare gedeelte van de bestelling worden verzonden.
In geval van gedeeltelijke verzending zal de klant op de hoogte worden gebracht van de onbeschikbaarheid van bepaalde goederen en dat een tweede verzending zal worden uitgevoerd zodra de ontbrekende goederen worden ontvangen, waarbij SAS MV de bijkomende verzendingskosten zal dragen.
In overeenstemming met artikel L 121.20.3 van de Franse Consumentenwet kan de consument verzoeken om de prijs van niet-beschikbare producten die hij reeds heeft betaald, onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen na zijn verzoek terug te betalen.
Onder de voorwaarden van artikel L 114.1 van de Franse Consumentenwet kan de consument de overeenkomst door LRAR opzeggen als de maximale levertijden met meer dan 7 dagen worden overschreden, tenzij er sprake is van een geval van overmacht.
Met uitzondering van producten op maat.
De overeenkomst wordt geacht te zijn opgezegd bij ontvangst door SAS MV van de brief van de consument waarin deze wordt geïnformeerd over de opzegging, tenzij de levering heeft plaatsgevonden tussen de verzending en de ontvangst van de brief.
De consument oefent dit recht uit binnen zestig werkdagen na de datum die is aangegeven voor de levering van het product.

6 GARANTIE

1.Garanties De garantie van al onze artikelen is een fabrieks- of importeursgarantie.
Deze is beperkt tot de vervanging van het defecte onderdeel of artikel.
Reparatie, omruiling of vervanging verandert niets aan de oorspronkelijke datum van garantie.
De garantie dekt niet:

- de vervanging van verbruiksgoederen,

- abnormaal of oneigenlijk gebruik van de producten (raadpleeg altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing),

- storingen met betrekking tot accessoires (stroomkabel), defecten en de gevolgen daarvan door een niet door de verkoper erkende reparateur,

- defecten en hun gevolgen als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product bestemd is.
De garantie is variabel naargelang de artikelen.
De garantie is niet gegarandeerd wanneer de voorwaarden voor opslag, installatie, gebruik en normaal onderhoud niet worden nageleefd.
In alle gevallen wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing.
De verzendkosten voor het terugsturen blijven uitsluitend ten laste van de koper.
Voor de vervanging van defecte apparatuur wordt geen apparatuur uitgeleend.
Geen enkele garantie werkt als de betaling niet is verricht.
Deze garantie gaat in vanaf de ontvangst van het betreffende product door de consument.

2. Als u aanspraak maakt op de contractuele garantie van de fabrikant, kunt u uiteraard contact opnemen met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum van de fabrikant.

7 SERVICE NA VERKOOP BUITEN DE GARANTIEPERIODE

1. Klanten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de service na verkoop van de fabrikant, rechtstreeks via hun netwerk van erkende reparatiebedrijven, of om SAS MV te vragen om reparaties te laten uitvoeren door erkende reparateurs van de fabrikant, of bij gebrek daaraan, door bekwame reparateurs.
De service van SAS MV wordt aan de klant gefactureerd volgens de prijsopgave die aan de klant wordt toegestuurd voor acceptatie.

8 VERANTWOORDELIJKHEID

1.Wat de aansprakelijkheid voor producten met gebreken betreft, kan SAS MV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen die niet door professionele klanten hoofdzakelijk voor eigen gebruik of privéconsumptie worden gebruikt (artikel 1386.15 van het Franse burgerlijk wetboek).

2. Er wordt overeengekomen dat SAS MV niet aansprakelijk zal zijn tegenover professionele klanten voor de wettelijke garantie van verborgen gebreken, in alle omstandigheden, en a fortiori als zij niet op de hoogte was van deze gebreken (artikel 1643 van het Franse Burgerlijk Wetboek).

4. SAS MV is ontheven van alle aansprakelijkheid indien de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het geheel of een deel van haar verplichtingen tegenover de klant te wijten is aan het optreden van een geval van overmacht.

5. SAS MV is in ieder geval alleen gebonden aan een middelenverbintenis ten opzichte van de klant onder alle omstandigheden.

6. Het bedrag van de door SAS MV verschuldigde bedragen in het geval dat haar aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever wordt ingeschakeld, mag in geen geval hoger zijn dan de verkoopprijs van het product.

9 WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING EN DE VRIJHEID VAN INFORMATIE

1. SAS MV verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om u een kwaliteitsservice te kunnen bieden en om uw toegang tot haar diensten te vereenvoudigen.
Deze verzameling stelt ons ook in staat om u voortdurend op de hoogte te houden van de evolutie van onze diensten en onze speciale aanbiedingen.
We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om andere nuttige informatie aan u door te geven, zoals informatie van onze partners.
Zelden zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes die bedoeld zijn om uw tevredenheid over ons te meten en om ons te verbeteren.
Het kan zijn dat wij uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan die welke bij het verzamelen zijn aangegeven.
In dit geval zullen wij vooraf contact met u opnemen om uw toestemming te verkrijgen.

2. Het verzamelen van informatie over u gebeurt in verschillende vormen.
SAS MV kan persoonlijke informatie opvragen wanneer u met haar correspondeert, contact met haar opneemt voor een serviceaanvraag, zich inschrijft voor een seminarie of deelneemt aan een van haar enquêtes.
Wanneer u zich bovendien inschrijft voor een van onze internetdiensten of wanneer u zich inschrijft voor een mailinglijst, verzamelen en registreren wij de aldus meegedeelde informatie in onze database.
Naast het bovenstaande kan uw browser ons informeren over het type computer en besturingssysteem dat u gebruikt.
Daarnaast kan de SAS MV-site gebruik maken van "cookies" die u identificeren zodra u verbinding maakt met de site.
Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u.
Cookies stellen ons alleen in staat om de meest bezochte delen van onze site te identificeren, de bestemmingen van internetgebruikers en de duur van de verbinding met de site. Deze gegevens stellen ons in staat om onze site en onze aanbiedingen te verbeteren.

3. De sites vanSASMV kunnen links naar andere sites bevatten.
Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de praktijken en regels van vertrouwelijkheid die op deze sites van toepassing zijn.

4. SAS MV behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke informatie door te geven aan enkele van haar partners om u op de hoogte te houden van nieuws over producten en diensten met betrekking tot uw apparatuur of over nieuwe producten of diensten.
Indien u geen promotionele informatie wenst te ontvangen van SAS MV of haar partners, laat het ons dan weten via het e-mailadres dat aan het begin van deze voorwaarden staat vermeld.
Verder informeren wij u dat SAS MV zich het recht voorbehoudt IP-adressen en andere gegevens te gebruiken om (1) internetgebruikers te identificeren wanneer wij daartoe verplicht worden door een gerechtelijke instantie, politieautoriteiten, een onafhankelijke administratieve instantie en in het algemeen door een door de wet bevoegde administratieve instantie, en om (2) internetgebruikers te identificeren die mogelijk in strijd met deze algemene voorwaarden voor het gebruik van onze site en/of diensten zijn.
In dit geval kunnen wij ertoe worden gebracht om uw IP-adres door te geven aan de aanbieders van toegang tot het doel, of indien SAS MV het nodig acht, met name gezien de aard van de niet-naleving hiervan, om uw IP-adres rechtstreeks door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

5. Bescherming van uw persoonlijke gegevens: Op de betaalpagina's van de site gebruikt SAS MV standaard SSL (Secure Sockets Layer) encryptie.
Om aankopen te doen, gebruikt u een SSL-compatibele browser zoals Netscape Navigator of Internet Explorer. Uw persoonlijke gegevens en uw creditcardnummer worden op die manier via het internet doorgegeven om de vertrouwelijkheid ervan te garanderen.

6. In toepassing van de wet 78.17 van 6.1.1978 heeft de klant het recht op toegang tot en rectificatie van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die worden verzameld bij het verwerken van bestellingen en het raadplegen van de SAS MV-site. Om deze informatie te raadplegen of te corrigeren, volstaat het om contact op te nemen met SAS MV, waarvan de e-mail- en postadressen bovenaan dit document staan.

10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten op alle elementen (animaties, beelden, tekst, muziek, enz.) die deel uitmaken van de website en op elk van de voor deze site gecreëerde elementen zijn het exclusieve eigendom van SAS MV of haar partners. Noch SAS MV, noch haar partners verlenen de klant een licentie of een overdracht van hun intellectuele eigendomsrechten op deze elementen.
De klant heeft geen andere rechten dan het recht om de site persoonlijk te raadplegen om producten en diensten te bestellen, en om de op de site gepresenteerde elementen te reproduceren en te vertegenwoordigen voor persoonlijk gebruik en met als enig doel het bestellen van de door SAS MV aangeboden producten en diensten.
Alle andere reproducties of verklaringen zijn verboden en zullen worden gesanctioneerd.
Boetebeding: Indien het nalaten van de schuldenaar ons zou verplichten om gerechtelijke stappen te ondernemen om de verschuldigde bedragen te recupereren, zouden deze worden verhoogd met de rente die wordt bepaald door een boetebeding dat wordt vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom en rente; deze verhoging wordt vastgesteld als een boetebeding in overeenstemming met de artikelen 1.228 en 1.152 van het burgerlijk wetboek.

TOEPASSELIJK RECHT

11 BEVOEGDE RECHTSGEBIEDEN

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. Indien de contractuele afwijking van de territoriale bevoegdheidsregels van de rechtbanken door het Franse recht is toegestaan, wordt overeengekomen dat voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van het contract alleen de rechtbanken van NANTERRE (Frankrijk) bevoegd zijn, zelfs in geval van een beroep op de garantie of pluraliteit van de gedaagden.

12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1 De aan de klant geleverde en gefactureerde producten blijven eigendom van SAS MV tot de volledige betaling van de prijs.
De eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs. De risico's (verlies, diefstal, beschadiging, enz.) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud verkochte producten gaan echter op de klant over bij de levering, evenals de verplichting om eventuele schade die de producten aan goederen en personen kunnen toebrengen, te herstellen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling kan SAS MV de geleverde producten terughalen of eisen dat deze op kosten van de klant worden geretourneerd, en vervolgens de eventueel ontvangen deelbetalingen terugbetalen, na aftrek van de kosten die zijn gemaakt voor het terughalen van de producten of het herstellen van de oorspronkelijke staat.

13 Eigendomsvoorbehoudsclausule :

1 SAS MV behoudt zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de prijs ervan volledig is betaald.
Voor de uitvoering van dit eigendomsvoorbehoudsbeding verbindt de klant zich ertoe onverwijld aan te geven waar de goederen zich bevinden waarvan de prijs niet volledig is betaald.
De koper is bevoegd om in het kader van de normale werking van zijn vestiging de geleverde goederen door te verkopen.
Hij heeft echter een informatieplicht: de klant moet de onderkoper op de hoogte brengen van het bestaan van het eigendomsvoorbehoudsbeding.
Vervolgens draagt Cliënt aan SAS MV alle vorderingen die voor hem voortvloeien uit de doorverkoop over aan de derde-koper.
SAS MV is uitdrukkelijk gesubrogeerd in de rechten van Cliënt in geval van betalingsverzuim.
Cliënt kan de goederen van SAS MV in geen geval overdragen indien deze het voorwerp zijn geweest van een curator- of liquidatieprocedure.
In geval van beslaglegging of enige andere